Add a column for numbers in checklists

English translation:
Regarding checklists, during inspections we need a column for numbers. Is this something you can add?

We carry out expert checks on both fixed installations and loose equipment where, for example, there may be 40 rib walls or 10 floorball goals that are checked. Both the customer and we need to know how many controlled units are at the location and we should be able to sort into 1 unit. checklist how many are respectively NC, RC, MO, C and OK.

We carry out inspections of up to 45 products at one and the same location. Many of these products range from 1 to 40 pieces. off at the same location. Now we use 3 checklists. In connection with the transition to Onix, we were informed that we could use existing checklists / templates. We have understood that during the transition, will not allow ourselves to be done, with consequences that are not very useful for our work. To adapt Onix, we have now created 11 new templates, and that is in excess of what we should have for this to be effective for us. We have approx. 20 different pieces of loose equipment that should be in 1 piece. checklist and ideally we should have a maximum of 3. checklists for the motorized equipment / equipment with wire. It has worked optimally for both the customers and us as we have until now, the problem is that it has not been digitalised.

Original:
Vedrørende sjekklister så har vi under inspeksjoner behov for en kolonne for antall. Er dette noe dere kan legge til?

Vi utfører sakkyndig kontroll på både faste installasjoner og løst utstyr hvor det for eksempel kan være 40 ribbevegger eller 10 innebandymål som sjekkes. Både kunde og vi trenger vite hvor mange kontrollerte enheter som befinner seg på lokasjonen og vi bør kunne sortere i 1 stk. sjekkliste hvor mange som er henholdsvis NC, RC, MO, C og OK.

Vi utfører inspeksjoner av inntil 45 produkter på en og samme lokasjon. Mange av disse produktene er det alt fra 1 til 40 stk. av på samme lokasjon.

Nå bruker vi 3 sjekklister.

I forbindelse med overgang til Onix ble vi informert om at vi kunne benytte eksisterende sjekklister / maler. Det har vi forstått underveis i overgangen, ikke vil la seg gjøre, med konsekvenser som er lite formålstjenlig for vårt arbeid.

Vi har for å tilpasse Onix nå laget 11 nye maler, og det er i overkant av hva vi burde ha for at dette skal være effektivt for oss. Vi har ca. 20 ulike løsustyr som bør ligge i 1 stk. sjekkliste og vi burde ideelt hatt maks 3 stk. sjekklister for det motoriserte utstyret / utstyr med wire. Det har fungert optimalt for både kundene og oss slik vi har hatt frem til nå, problemet er at det ikke har vært digitalisert.

Det er dere selv som bestemmer hvor mange og hvilke sjekklister dere ønsker.

Sjekklister kan knyttes til kontrollkategori, produkt eller direkte til utstyr og komme opp som forslag automatisk når du oppretter en jobbe for et utstyr.

Det er også mulig å dele en sjekkliste inn i seksjoner og dersom noen av seksjonene ikke er aktuelle for alt utstyr kan disse punktene sette som Not Applicable.

English translation:
It is up to you to decide how many and which checklists you want. Checklists can be linked to control category, product or directly to equipment and come up as suggestions automatically when you create a job for an equipment. It is also possible to divide a checklist into sections and if some of the sections are not relevant for all equipment, these points can be set as Not Applicable.