Change the next due date for equipment with RC status

At RC, the next inspection date will always be 12 months ahead. Can this be changed so that we can choose when a new check is to be performed?

Original

Ved RC vil alltid neste kontrolldato bli 12 mnd frem i tid. Kan dette endres slik at vi kan velge når ny kontroll skal utføres?

Dagens situasjon er utfordrende da vi ønsker å endre hvor lenge utstyret kan være godkjent før reparasjon må utføres.

You can follow up the deterioration of the equipment via Issues module. Issues can come from control, maintenance or simply as a recorded observation (issue). An NC finding regardless of the source means that the equipment cannot be used. If it is RC, you normally have 3 months before the equipment is marked with a red exclamation mark.
When you solve issue, we make sure that the next ordinary inspection date is intact and that the equipment constantly shows the status in relation to the worst open issues.

Original
Du kan følge opp forfall på utstyret via Funn. Funn kan komme fra kontroll, vedlikehold eller bare som en registrert observasjon (Funn). Et NC funn uansett kilde medfører at utstyret ikke kan brukes. Er det RC så har en normalt 3 måneder på deg før utstyret blir merket med rødt utropstegn.

Når du løser opp Funn for Funn så holder vi orden på at neste ordinære kontrolldato er intakt og at utstyret hele tiden viser status i forhold til verste åpne Funn.