Lettere funksjon for videresalg / Easier functions for resale

Case: Leverandør B kjøper 100 utstyr fra Produsent/leverandør A. Disse skal i fremtiden selges til Kunde C fra Leverandør B.

Kunde C bestiller 50 utstyr fra Leverandør B – og disse er allerede i Onix Work med eier Leverandør B (som Leverandør A opprettet).

Dagens løsning er:

Leverandør B må inn på hvert utstyr og gjennomføre en ny jobb (videresalg) på utstyret – slik at denne blir oppdatert med Leverandør B’s profilering, før den oversendes til Kunde C. Dette tar tid, i hvert fall om det er kvantum det er snakk om.

Forslag til løsning;

Leverandører med rett lisens kan markere utstyr og få opp et valg som heter «videresalg»

Dette vil velge de markerte utstyr – og et nytt valg dukker opp;

Når videresalgsknappen trykkes – settes det ny dokument på utstyret når denne overføres til Kunde C – da med profilering og innhold som er aktuell fra Leverandør B.

Kunde C vil få disse utstyrene overført til sin konto.

Fordel;

Lettere og raskere å drive med videresalg – meget tidsbesparende for Leverandør B

English translation:

Case: Supplier B buys 100 equipment from Manufacturer/supplier A. These are to be sold to Customer C from Supplier B in the future. Customer C orders 50 equipment from Supplier B - and these are already in Onix Work with owner Supplier B (which Supplier A created).

Today’s solution is:
Supplier B must enter each piece of equipment and carry out a new job (resale) on the equipment - so that it is updated with Supplier B’s profiling, before it is handed over to Customer C. This takes time, at least if it is a quantity in question .

Proposed solution;

  • Suppliers with the right license can mark equipment and bring up a choice called “resale” This will select the highlighted equipment - and a new selection will appear;
  • When the resale button is pressed - a new document is placed on the equipment when it is transferred to Customer C - then with profiling and content that is current from Supplier B. Customer C will have these devices transferred to his account.
  • Advantage;
    • Easier and faster to carry out resale - very time-saving for Supplier B

Please vote for this idea if you agree so that we can prioritize it.
If you have any inputs, we’d love to hear them :blush: